0902552766

Sản phẩm thấm hút hóa chất, xử lý hóa chất tràn, hóa chất rơi vãi

Bột thấm hút hóa chất, bột khử axit, bột khử kiềm, xử lý hóa chất tràn, rơi vãi. Bộ ứng cứu thủy ngân tràn, ứng cứu khi hóa chất nguy hại rò rỉ

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm xử lý và ứng cứu hóa chất chảy tràn, giảm thiểu tác động nguy hại của hóa chất đối với con người và môi trường