0902552766

Sản phẩm xử lý dầu tràn, dầu loang

Tấm thấm hút dầu loang, dầu tràn trên mặt nước, dầu tràn trên sàn. Thấm hút dầu lẫn trong nước, ngăn dầu loang rộng trên mặt nước biển, ngăn dầu loang trên sông trong các sự cố tràn dầu

Cong ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm xử lý dầu tràn, ngăn dầu loang, thấm hút dầu tràn trên sàn, thấm hút dầu tràn trên mặt đất